Strandängskött Kvalitet hela vägen Styckningsdetaljer Våra djur Kulinariska råd och recept Om oss Var kan jag köpa Kontakt
Hem » Strandängskött » Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike


Kristianstads Vattenrike är en av Nordeuropas finaste våtmarker. Här finns ett välbevarat kulturlandskap och en mångfald av naturtyper. På de vidsträckta strandängarna längs Helge å lever många sällsynta växter och djur. Fågelarter som rödspov, brushane, svarttärna, enkelbeckasin, skedand, kungsfiskare och till och med den mäktiga havsörnen tillbringar en stor del av året i Vattenriket.

En förutsättning för att natur- och kulturlandskapet ska bevaras är att markerna betas av nötkreatur. Korna gör här en unik miljöinsats, inte bara för fåglarna. Tack vare nötkreaturens betande förhindras igenväxning så att vi människor också kan komma ut och njuta av naturen.
De djur som används till Strandängskött ingår i detta uråldriga och unika kulturlandskap.


Vattenriket har nyligen av FN-organet UNESCO certifierats som ett Biosfärområde, en internationell förebild för hur viktiga värden i ekosystemen kan bevaras parallellt med pågående mänsklig aktivitet och utveckling.
Biosfären är den del av jordklotet där det finns liv. Ett biosfärområde ska bevara den biologiska mångfalden och samtidigt gynna social och ekonomisk utveckling med lokal förankring.

Att vara en förebild för andra här på jorden förpliktar. Strandängskött är ett av många sätt att skapa ett uthålligt samhälle.